Information om tjänsten över anmälda brott

 

I Statistikdatabasen över anmälda brott hittar du statistik över anmälda brott, det vill säga brott som anmälts till och registrerats av Polismyndigheten, Tullverket, Åklagar- eller Ekobrottsmyndigheten. Denna statistik bygger på uppgifter från databasen för officiell kriminalstatistik. Statistiken över anmälda brott kan antingen vara preliminär eller slutlig. När den preliminära statistiken redovisas har vissa brott som anmälts under redovisningsperioden inte kommit med på grund av långa rapporteringstider (skillnaden mellan den preliminära och den slutliga statistiken har totalt sett varit mindre än en halv procent de senaste åren). Tidigare publicerad statistik kan skilja sig något från statistik i statistikdatabasen över anmälda brott eftersom databasen uppdateras kontinuerligt.

 

Du kan skapa din egen statistik för statistikområdet anmälda brott. Statistikdatabasen innehåller inte uppgifter om handlagda brott, handlagda brottsmisstankar, misstänkta eller lagförda personer eller återfall i brott. Dessa uppgifter hittar du på Brås webbsida www.bra.se. Resultatet av din sökning kan du få som en tabell eller ett diagram. Exempel på hur man använder statistikdatabasen för att ta fram en tabell eller ett diagram finns på under länkar i statistikdatabasen.

 

För att kunna tolka tidsserier över anmälda brott är det bra att känna till olika tekniska och juridiska förändringar, eller enskilda händelser, som påverkat statistiken. För mer information, se Kvalitetsdeklaration anmälda brott på Brås webbsida www.bra.se .

 

Om du har frågor om eller synpunkter på statistiken kan du skriva till statistikbrevlådan, statistik@bra.se.

 

Innehållsförteckning

Antal valda dataceller

Brottstyp

Brottskod

Dataceller

Enhet

För stort uttag

Ny sökning

Område

Period

Preliminär statistik

Rensa

Sekretess

Sökning pågår

Ta bort

Uppgift saknas

Utskriftsvänligt format

Visa resultat

Välj brottstyp

Välj brottskod

Välj enhet

Välj period

Välj område

 

Antal valda dataceller

Antalet valda dataceller ger en indikation på hur stor din sökning kommer att bli utifrån de val du gjort. Om sökningen överstiger 10 000 dataceller kommer du att få gå tillbaka och avgränsa din sökning.

En datacell är de celler i en statistiktabell som innehåller siffror. Exempel på tabell med 4 dataceller:

Anmälda brott

Landet

2001

2002

Samtliga brott

1

2

Våldsbrott

3

4

 

Tänk på att om du lägger till ett val så får det en ”multiplicerande” effekt på antalet dataceller. Om du lägger till Polisregion Stockholm i exemplet ovan generar det 8 dataceller.

 

Brottstyp

Brotten är strukturerade juridiskt, med kapitlen i brottsbalken först, och därefter olika lagar i specialstraffrätten. Brottsbalkens kapitel och lagarna i specialstraffrätten är indelade i brottstyper som baseras på juridisk information eller annan brottsinformation.

 

Brottskod

Brottskod är en fyrsiffrig kod som polisen använder för att klassificera brott. Brottskoden utgår från brotten i gällande lagstiftning, men kan även innehålla uppgifter om exempelvis offer, brottsplats och gärningspersonernas tillvägagångssätt. Regler för klassificeringen finns i publikationen Klassificering av brott, som finns på Brås webbplats, www.bra.se.

 

Dataceller

Antalet valda celler ger besked om hur stor din sökning är utifrån de val du gjort. Om sökningen överstiger 10 000 dataceller får du ett felmeddelande och måste begränsa eller dela upp din sökning.

Med en datacell menar vi här en ruta i en statistiktabell som innehåller uppgifter om antalet anmälda brott. Exempel på tabell med fyra dataceller:

 

Anmälda brott

 

        År

Landet

2006

2007

Samtliga brott

7 292

7 396

Våldsbrott

   572

606

 

Enhet

Statistiken över anmälda brott kan presenteras på två sätt. Det vanligaste är antalet anmälda brott, men man kan också relatera antalet till storleken på befolkningen och då redovisas antalet anmälda brott per 100 000 invånare.

 

För stort uttag

Om du får upp detta meddelande har du gjort för många val för att systemet ska klara av att presentera ditt resultat. Du måste därför begränsa din sökning. Du kan antingen välja att minska antalet år, områden eller brottstyper, eller att dela upp sökningen och i stället göra flera mindre sökningar.

 

Ny sökning

När du klickar på Ny sökning kommer du till sidan för Sök statistik över anmälda brott. Därifrån kan du sedan börja om och välja att göra Din egen tabell eller Ditt eget diagram. Inga tidigare val finns sparade.

 

Område

De områden du kan söka statistikuppgifter om är: Hela landet, län eller polisregioner, kommuner och stadsområden i Stockholms, Göteborgs och Malmö kommun. Uppgifter om anmälda brott i hela landet finns från 1975. För län finns statistik från 1975 till 2014 och för polisregioner från 2015. Uppgifter om anmälda brott i olika kommuner finns från och med år 1996 och uppgifter om anmälda brott i vissa stadsområden finns från och med år 2002.

 

Period

Statistiken över anmälda brott finns på årsbasis i databasen från och med år 1975. Från och med år 1995 finns dessutom kvartals- och månadsstatistik.

 

Preliminär statistik

Preliminär månadsstatistik läggs ut med cirka 10 dagars fördröjning. Den preliminära statistiken uppdateras varje månad efter hand som nya uppgifter tillkommer. Uppdateringen sker fram till februari varje år då statistiken fryses och blir slutlig. All preliminär statistik är märkt prel.

 

Rensa

När du klickar på Rensa kommer du till första sidan för din aktuella sökning. Därifrån kan du göra en ny sökning. Inga tidigare val finns sparade.

 

Sekretess

Eftersom antalet anmälda brott i kommuner och stadsområden under kortare tidsperioder är litet för vissa brottstyper och brottskoder, redovisas av sekretesskäl endast ett fåtal brottstyper kvartals- och månadsvis i dessa områden. Av etiska skäl ska det inte vara möjligt att identifiera enskilda personer med hjälp av statistiken.

 

Sökning pågår

Om sökningen tar lång tid kan du prova med att avgränsa din sökning genom att gå tillbaka och ta bort val som du gjort eller dela upp din sökning i två omgångar.

 

Ta bort

För att kunna ta bort tidigare gjorda val måste du gå in under flikarna Brott, Område respektive Period och markera det/de val som är märkt(a) med * och sedan klicka på Ta bort-knappen. Om valet inte är markerat aktiveras inte borttagningen. Under fliken Mina val finns ingen * utan den summerar bara tidigare gjorda val, men du kan ändå ta bort dina val här. Om du håller nere Ctrl-tangenten kan du markera flera val samtidigt. Vill du ta bort alla tidigare val klickar du på Ny sökning, som finns under alla flikar.

 

Uppgift saknas

Om uppgiften inte finns tillgänglig skrivs .. (två punkter) i datacellen.

 

Utskriftsvänligt format

Genom att välja utskriftsvänligt format får du resultatet av sökningen i ett format som är anpassat för att skrivas ut på liggande A4-format. Till exempel skrivs kolumnrubrikerna ut på varje sida. Det utskriftsvänliga formatet öppnas i ett nytt fönster där du ser hur utskriften kommer att se ut.

 

Visa resultat

När du klickar på Visa resultat presenteras din sökning i ett nytt fönster. Fönstret innehåller statistiktabell eller diagram med en teckenförklaring. Du får informationstexter om de val du har gjort som hjälper dig att tolka statistiken. Du måste välja minst ett brott, ett område, en period och en enhet för att du ska kunna få ut en statistiktabell. Du kan öppna tabellen i Excel och spara ner den på din dator, spara den som en textfil eller en databastabell.

 

Välj brottstyp

Under fliken Brott hittar du brott uppdelade på huvudkategorier (kapitel i Brottsbalken eller lagar i specialstraffrätten) och underkategorier (brottstyper baserade på juridisk information eller annan brottsinformation). Underkategorier markeras med indrag. I Steg 1 hittar du samtliga brott uppdelade på huvudkategorier och några underkategorier, till exempel 3 kap. Brott mot liv och hälsa (huvudkategori) och misshandel (underkategori). Här kan du göra ett val åt gången. I Steg 2 kan du sedan se samtliga underkategorier. Här kan du göra ett eller flera val genom att markera och klicka på Lägg till mina val.

 

Välj brottskod

Under fliken Brott hittar du samtliga brottskoder som du kan välja mellan, uppdelade på grupp av koder och enskild brottskod. I Steg 1 hittar du samtliga brottskoder grupperade. Här kan du göra ett val åt gången. I Steg 2 listas samtliga brottskoder och här väljer du den/de koder du är intresserad av genom att markera och klicka på Lägg till mina val. Av utrymmesskäl har vi varit tvungna att korta ned vissa av texterna till brottskoderna. Brottskoderna med aktuella lagrum finns redovisade i publikationen Klassificering av brott, som finns på Brås webbplats, www.bra.se .

 

Välj enhet

Du kan välja mellan att få din sökning presenterad utifrån antingen antal brott eller antal brott per 100 000 invånare. Det går också att välja båda alternativen samtidigt. Om du ska jämföra olika områden med varandra är antal brott per 100 000 invånare att rekommendera eftersom man då tagit hänsyn till att antalet invånare kan vara olika i de olika områdena.

 

Välj period

Du kan välja perioden år, kvartal eller månad beroende på vilken typ av information du är intresserad av. Väljer du Årsvis finns endast alternativet år. Här kan du välja ett eller flera år. Väljer du Månads- och kvartalsvis väljer du först ett år i Steg 1 och därefter i Steg 2 den eller de delar av året som du är intresserad av (hela året, kvartal och/eller månad). Upprepa från Steg 1 om du vill ha uppgifter från flera år.

 

Välj område

Under Välj område hittar du de områden som du kan söka på (landet, län t.o.m. 2014 och polisregion fr.o.m. 2015, kommun och stadsområden i Göteborg, Malmö och Stockholm). Vilka områden som är tillgängliga beror på vilket sökalternativ du valt.

 

Från och med 2015 har polisen omorganiserats, vilket innebär att de 21 länspolismyndigheterna har omvandlats till en Polismyndighet, indelad i sju polisregioner. Från och med 2015 redovisas statistiken efter de sju regionerna istället för efter län.

 

För övriga ändringar av områden gäller att du bara kan söka på de områden som finns i dag. Det innebär att om det har skett sammanslagningar av områden så visas det nya området, och om du vill ha statistik för perioden innan området fanns är det en summa av de tidigare områdena som visas. Väljer du till exempel Västra Götalands län för perioder innan länet tillkom, så summeras Göteborgs- och Bohuslän samt Älvsborgs och Skaraborgs län till Västra Götalands län. För de områden som brutit sig loss, till exempel Nykvarns kommun, kommer resultatet endast att redovisas för de år som området funnits. Övriga år ingår uppgifterna i Södertälje kommun, dit Nykvarns kommun tidigare tillhörde.

 

I Steg 1- väljer du hela landet, en polisregion (fr.o.m. 2015) eller ett län (t.o.m. 2014). Om du valt hela landet i Steg 1 väljer du polisregion eller län i Steg 2. Om du valt en polisregion eller ett län i Steg 1 kan du välja kommuner eller stadsområden i Steg 2. Klicka sedan på knappen Lägg till mina val. Upprepa momentet för att välja flera regioner.

 

Uppdaterad: 2018-11-29, Brottsförebyggande rådet.